9.1

Preventie, voorkomen is beter dan genezen!

Wat is preventieve logopedie?

De preventieve logopedie bij kinderen richt zich op:

  • Vroegtijdige onderkenning van problemen op het gebied van spraak en taal door middel van screening, observatie, advisering en onderzoek op verzoek
  • Voorlichting aan ouders, leerkrachten, leidsters peuterspeelzalen
  • Specifieke preventie programma's
  • Logopedisch spreekuur

Preventieve logopedie wordt aangeboden op school, de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin).

Waarom preventieve logopedie?

Een niet goed verlopende spraak en taalontwikkeling heeft een negatieve uitwerking op meerdere ontwikkelingsgebieden. Zo hebben gedragsproblemen vaak een onderliggend taalprobleem en toont onderzoek aan dat er een relatie is met laaggeletterdheid, leerproblemen, vroegtijdige schooluitval en criminaliteit. Op den duur hebben deze problemen gevolgen voor zowel de jongeren, ouders, scholen, maar ook voor de gemeenten.

Preventieve logopedie is onmisbaar bij het tijdig signaleren van problemen op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling bij jonge kinderen. Door een tijdige interventie worden problemen op latere leeftijd voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen!

Wat is een vertraagde spraak- en taalontwikkeling?

Men spreekt van een vertraagde spraak- en taalontwikkeling wanneer een jong kind in zijn spraak en taal duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder; het spreekt in onvolledige, kromme zinnen; het spreken is minder goed verstaanbaar en soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt. Een vertraagde spraak- en taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen zoals slechthorendheid of een algehele achterstand. Maar het komt ook voor dat het kind slecht spreekt zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt.

Een vertraging in de spraak- en taalontwikkeling geeft vaak problemen: het kind wordt door deomgeving niet begrepen en het kan zich niet goed uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden: het kind wordt opstandig en driftig als het niet begrepen wordt of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen. Wees daarom als ouder /verzorger alert, voorkomen is beter dan genezen. U kunt hierin zelf een belangrijke rol spelen! Vroegtijdig signaleren is van groot belang!

 

De Praatmaat Groep  biedt verschillende preventie programma's aan

  • SMG doe er wat mee!, een klassikaal programma om schadelijke mondgewoonten bij kinderen te reduceren.
  • TOLK, een programma voor ouders/begeleiders/  leerkrachten om ouderbetrokkenheid bij taal stimulering te vergroten.
  • Leren signaleren, voor ouders/ groepsleiders/leerkrachten
  • Workshop logopedie

Informeer geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden via aanmelden@depraatmaatgroep.nl 

Preventieve logopedie  voor volwassenen

Vooral voor mensen met een functie waarbij spreken of het gebruik van de stem centraal staat, kan preventieve logopedie zeer wenselijk zijn. Een langdurig zware belasting van de stem- en spraakorganen kan op termijn problemen geven. Keelpijn, stemverlies of stemvermoeidheid tijdens het spreken. Een goede adem- en spreektechniek zijn dan zeer belangrijk, voorkomen is immers beter dan genezen!

  • Cursus Stempreventie: ter voorkoming van stemklachten bij beroepssprekers.