9.1

Privacy- en cookieverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt en deze onze Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt. Naast deze algemene wet gelden ook specifieke regels voor privacy binnen de gezondheidszorg die staan opgetekent in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De Praatmaat Groep volgt deze wetten en dit privacybeleid sluit hierop aan. Hieronder leest u vooralsnog eerst het algemene privacybeleid en vervolgens het privacybeleid van de website.

Privacybeleid - algemeen

Uitgangspunten volgens AVG

De AVG beoogt de privacy beter te beschermen en alleen gebruik te maken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn de cliënt te kunnen behandelen. Deze gegevens zijn goed beveiligd en worden alleen gebruikt voor een gerechtvaardigd doel. De Praatmaat Groep verzamelt dus geen gegevens die in de toekomst of voor een ander doel gebruikt zouden kunnen worden. Ook worden de gegevens verwijderd wanneer deze niet langer relevant zijn.

Tegenstelling AVG en WGBO

De WGBO, de wet die de relatie tussen cliënt en hulpverlener regelt, stelt een bewaartermijn van vijftien jaar voor medische gegevens waarna het dossier vernietigd moet worden. Dit is langer dan de AVG en de wet WGBO overruled hiermee de AVG. Uw logopedist houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Het dossier van onze cliënt kan enkel worden ingezien onze logopediepraktijk en degenen die betrokken zijn bij de behandeling. Als betrokkene heeft de cliënt het recht:

  • om te weten welke persoonsgegevens worden verwerkt;
  • op inzage en afschrift van die gegevens (als de privacy van een ander niet wordt aangetast);
  • correctie, aanvulling of verwijdering als dat noodzakelijk is;
  • vernietiging (kan alleen als deze gegevens niet voor een ander van aanmerkelijk belang is);
  • op het toevoegen van een eigen verklaring aan het dossier;
  • om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

De Praatmaat Groep vindt uw privacy belangrijk. Daarom zullen wij ten allen tijde zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. We lichten u graag onze werkwijze toe bij onduidelijkheden. U kunt te allen tijde contact opnemen met ons via aanmelden@depraatmaatgroep.nl.

Hoe verwerken wij uw gegevens?

- Via de website

Zie hiervoor ons ‘privacybeleid – website’ op de website.

- Via ons elektronisch patiëntendossier

Indien u de behandeling start bij De Praatmaat Groep, verwerken wij uw gegevens verder in ons elektronisch patiëntendossier Incura. Dit programma voldoet aan de NEN7510, hetgeen betekent dat ook ons softwareprogramma uw gegevens vertrouwelijk, beveiligd en versleuteld opslaat.

- Met betrokkenen

Om zo goed mogelijk zorg te kunnen bieden, werken we samen met verschillende betrokkenen. U kunt hierbij denken aan verwijzers, hulpverleners, leerkrachten e.d. We nemen alleen contact op na expliciet akkoord vanuit de kant van de cliënt. Hiervoor tekent u in onze behandelovereenkomst.

In de praktijk

Wij vragen veel persoonlijke gegevens van u om uw logopedisch (medisch) zorgdossier op te bouwen. Zo vragen wij u onder andere om uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres, huisarts, verwijzer, contactpersonen in geval van nood, medische relevante gegevens, persoonlijke situatie, allergieën. Wij vragen u deze gegevens om uw hulpvraag zo goed mogelijk in kaart te brengen en om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Wij hebben een geheimhoudingsplicht en mogen zonder uw toestemming deze gegevens niet aan derden verstrekken.

Wij registreren uw gegevens in ons elektronisch patiëntendossier Incura. Dit programma voldoet aan de NEN7510, hetgeen betekent dat ook ons softwareprogramma uw gegevens vertrouwelijk, beveiligd en versleuteld opslaat.

Als het nodig is om gegevens in een document op de laptop op te slaan, dan doen wij dit op een beveiligde en versleutelde schijf.

We tekenen verwerkersovereenkomsten met de personen en instanties waarmee we persoonsgegevens delen om zo uw privacy te waarborgen.

Welke gegevens verwerken wij?

Uw gegevens worden alleen gebruikt zolang dat nodig is, gedurende de behandeling of afhandeling van een vraag of klacht.

Wij vragen u om uw:

- Gegevens ten behoeve van de declaratie

Denk hierbij aan uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, BSN, verzekeringsgegevens, uw huisarts, verwijzer, medisch specialist.

- Gegevens ten behoeve van de zorgvraag

Denk hierbij aan medische gegevens, allergieën, familiegeschiedenis, medicatie, sociaal welzijn, gezinssamenstelling, persoonlijke factoren, karaktereigenschappen (van het kind) die van invloed kunnen zijn op de hulpvraag en behandeling, eerdere behandelingen of andere medische behandelingen.

Gedurende elke behandeling noteren wij de uitgevoerde behandeling, de vorderingen, problemen of vragen die aan bod komen en van invloed kunnen zijn op de hulpvraag of behandeling. Wij noteren wat we met u bespreken. We noteren ook het overleg met specialisten (waarvoor uw toestemming is verkregen) wij in uw dossier.

Wat doen wij met uw gegevens?

Gegevens die wij in uw dossier opslaan, gebruiken wij voor uw behandeling en de communicatie met verwijzers. Deze communicatie bestaat minimaal uit een eindverslag en in het geval van een behandeling die langer duurt dan een jaar ook uit een jaarlijks tussenverslag. Dit is verplicht vanuit de zorgverzekeraar.

Daarnaast versturen wij uw gegevens niet aan derden, ook niet als deze daarom vragen. Wij verwijzen derden naar u en u kunt dan de gegevens of verslagen bij ons opvragen en aan derden verstrekken. Indien u dit liever wilt, kunt u ons opdracht geven de gegevens aan derden te verstrekken. Wij vragen hiervoor een toestemmingsverklaring.

Digitale verslaglegging

Het dossier wordt digitaal bijgehouden en zo genereren wij ook de verslagen m.b.t. de behandeling. Het is daarom voor ons ook wenselijk om de verslaglegging niet per post, maar per beveiligde email aan u te versturen. Wij doen dit via https://mijnpraatmaatgroep.nl/.

Dit is een veilig emailprogramma waarmee cliëntgegevens beveiligd en versleuteld verstuurd kunnen worden.

Wie hebben er toegang tot uw gegevens?

Naast dat uw eigen logopedist toegang heeft tot uw gegevens, hebben ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn de logopedisten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Alle medewerkers, stagiaires, ex-medewerkers en oud stagiaires hebben een geheimhoudingsverklaring getekend die levenslang geldig is.

Wijzigingen, vragen, feedback of klachten

De Praatmaat Groep behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, feedback of klachten over het verwerken van persoonsgegevens, neemt u dan gerust contact op:

Tanja de Gelder
Adjunctdirecteur, FG-er
06-51541256
tanja@depraatmaatgroep.nl

DE PRAATMAAT GROEP
aanmelden@depraatmaatgroep.nl
06-12988729

Privacybeleid - website

Deze privacyverklaring gaat over de manier waarop De Praatmaat Groep met uw persoonsgegevens omgaat. De Praatmaat Groep gaat met de grootste zorgvuldigheid om met de (persoons)gegevens van onze websitebezoekers en cliënten. Om de privacy te waarborgen heeft De Praatmaat Groep dit privacyreglement opgesteld.

De verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door De Praatmaat Groep en niet op websites van derden waarnaar vanuit onze website - al dan niet via een link - wordt verwezen (denk aan informatieve sites met logopedische adviezen). De Praatmaat Groep is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites van derden noch voor de verwerking van de persoonsgegevens dan wel andere gegevens door de beheerders van deze sites.

Verwerking van persoonsgegevens

De Praatmaat Groep verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in ons privacybeleid, tenzij de cliënt hiervoor van tevoren toestemming heeft gegeven. Voorts worden gegevens vastgelegd, die de organisatie wettelijk verplicht is vast te leggen. Persoonlijke gegevens worden dus niet voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend.

Verstrekken van gegevens

Alleen als het bijdraagt aan een goede zorgverlening en met uw toestemming of als het wettelijk verplicht is, worden gegevens verstrekt aan andere hulpverleners. Ook kan De Praatmaat Groep informatie over u opvragen om de juiste zorginzet te bepalen. Vanzelfsprekend gebeurt ook dit na uw toestemming.

Bewaren van gegevens

Onze medewerkers respecteren de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. De Praatmaat Groep bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht.

Na het beëindigen van de zorgverlening worden de financiële gegevens na zeven jaar en de medische gegevens na vijftien jaar vernietigd.

Beveiliging van gegevens

De Praatmaat Groep treft de best mogelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat de gegevens verloren raken of dat iemand onbevoegd toegang heeft of misbruik van uw persoonsgegevens kan maken.

Personen die namens De Praatmaat Groep toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. De Praatmaat Groep verlangt van organisaties die de gegevens voor De Praatmaat Groep verwerken dezelfde technische en organisatorische maatregelen die zijzelf hanteert.

Rechten

Als cliënt heeft u het recht te weten of en welke persoonsgegevens van u of degene die u vertegenwoordigd geregistreerd worden. U kunt inzage vragen in uw dossier en u hebt het recht om gegevens te laten verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen en om geïnformeerd te worden over aan wie welke informatie uit uw dossier is verstrekt.

Cookies

Onze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Functionele cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren,

Analytische cookies om het webbezoek te monitoren, zodat wij na kunnen gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Wij gebruiken deze data alleen geaggregeerd en we kunnen deze niet herleiden tot een pc of individu.

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

Wijzigingen

De Praatmaat Groep behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.

Vragen, feedback of klachten

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, feedback of klachten over het verwerken van persoonsgegevens, neemt u dan gerust contact op:

DE PRAATMAAT GROEP
Tanja de Gelder
Adjunctdirecteur, FG-er
06-51541256
tanja@depraatmaatgroep.nl

Berlinda van der Sloot
Directeur
06-12988729
aanmelden@depraatmaatgroep.nl