Vroegsignalering

7 December, 2016 10:57

Belangrijke rol voor logopedist
Het vroegtijdig signaleren van taalstoornissen bij kinderen vergroot de effectiviteit van behandeling en bespaart op latere kosten in de gezondheidszorg. Een effectieve behandeling draagt bij aan een betere start in het basisonderwijs. Logopedisten kunnen een belangrijke rol spelen bij de signalering door hun specifieke kennis over spraak-taalontwikkelingsachterstanden over te brengen op professionals in de zorg en bij het onderwijs. Daarom is het belangrijk, aldus de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), dat beleidsmedewerkers bij gemeenten en werkers op het gebied van jeugd, onderwijs en gezin op de hoogte zijn van de mogelijkheden die logopedie kan bieden.

Overdracht van kennis
Het gaat daarbij niet alleen om zorgverlening door logopedisten zelf, maar ook om overdracht van kennis. Door de logopedist getrainde artsen en verpleegkundigen waarborgen tijdige verwijzing naar de logopedist.Met een goede begeleiding kunnen pedagogisch medewerkers, leerkrachten en andere professionals beter aansluiten bij het taalniveau van het kind, wat de ontwikkeling ten goede komt.

 Aandacht voor het thema
Het signaleren van achterstanden is één van de taken van de jeugdgezondheidszorg die gemeenten organiseren. Naast aandacht voor het thema bij consultatiebureaus, gericht op de eerste vier levensjaren, is alertheid bij de voor- en vroegschoolse educatie van twee- tot vierjarigen van betekenis. Een derde aandachtsgebied is het primaire onderwijs.

< Nationale voorleesdagen TOS Check en Hoi Kentalis App >